Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego Drukarnia URDRUK dostępnego pod adresem www.urdruk.pl jest Paweł Urbanowicz prowadzący działalność pod firmą Drukarnia URDRUK Paweł Urbanowicz z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej 5e; NIP: 9111753894; BDO: 000076819, Regon: 932202720.
 2. Sklep internetowy Drukarnia URDRUK jest internetową platformą sprzedaży i obsługi Klientów umożliwiającą zarówno zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy, jak i bezpośrednie składanie zamówień.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. 1) Całkowity koszt zamówienia – końcowa wartość brutto zamówienia uwzględniająca ceny brutto zamówionych przez Klienta produktów oraz koszt ich dostawy;
  2. 2) Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
  3. 3) Formularze – Formularz Rejestracyjny i Formularz Zamówienia;
  4. 4) Karta produktu – szczegółowy opis dotyczący konkretnego produktu zamieszczony na podstronie Sklepu Internetowego.
  5. 5) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą wiążącą Umowę;
  6. 6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
  7. 7) Konto użytkownika - zbiór funkcji i uprawnień dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu Internetowego.
  8. 8) Koszyk – lista produktów wybranych z oferty Sprzedawcy sporządzona przez Klienta w celu ich zamówienia.
  9. 9) Materiały do druku – projekty i materiały dostarczone przez Klienta celem realizacji zamówienia na produkty.
  10. 10) PayU – system służący do obsługi płatności elektronicznych. Podmiot odpowiedzialny to spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (NIP: 779-23-08-495; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012). Regulamin świadczenia usług dla pojedynczej transakcji płatniczej PayU dostępny jest na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
  11. 11) Produkty – materiały i usługi poligraficzne oferowane przez Sprzedawcę;
  12. 12) Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego;
  13. 13) Rejestracja - czynność faktyczna dokonywana przez Klienta w celu rejestracji i założenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym;
  14. 14) Sklep Internetowy – sklep internetowy Drukarnia URDRUK udostępniany za pośrednictwem publicznej sieci Internet pod adresem www.urdruk.pl;
  15. 15) Sprzedawca - Paweł Urbanowicz prowadzący działalność pod firmą Drukarnia UrDruk Paweł Urbanowicz;
  16. 16) Umowa –umowa kupna-sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  17. 17) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez zarejestrowanego Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość Umowy, określające w szczególności cechy produktu, jego rodzaj i ilość oraz adres dostawy.
 4. Regulamin reguluje:
  1. 1) zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. 2) tryb postępowania reklamacyjnego;
  3. 3) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
§ 2 Warunki korzystania z Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach oraz akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać Klienci mający dostęp do Internetu i urządzenia teleinformatycznego z zainstalowaną przeglądarką internetową. Wymagane jest również posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do administrowania treści zamieszczanych przez Klientów, jak i do usunięcia konta użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Klienta, według uznania, w przypadku, gdy:
  1. 1) zarejestrowany Klient wykorzystuje konto użytkownika niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, lub
  2. 2) wypowiedzi Klienta zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, lub
  3. 3) dane Klienta są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt, lub
  4. 4) działania Klienta powodują negatywne skutki dla innych użytkowników sieci Internet.
§ 3 Rejestracja konta użytkownika
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Utworzenie konta użytkownika umożliwia Klientowi wielokrotne składanie zamówień za pośrednictwem konta użytkownika, jak i śledzenie zmian statusu złożonego zamówienia oraz podglądu wszystkich złożonych zamówień.
 3. Zarejestrowany Klient może każdorazowo logować się na założone konto użytkownika korzystając z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji, jak i wskazanego wtedy hasła.
 4. Utworzenie konta użytkownika następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie http://urdruk.pl/autoryzacja/zarejestruj/ w Formularzu Rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  1) adres e-mail;
  2) hasło dostępu.
 5. Potwierdzenie zgodności danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym następuje poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego wysłanego przez Sprzedawcę na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 6. Po zarejestrowaniu konta użytkownika Klient powinien uzupełnić swoje dane osobowe, tj. w przypadku:
  1. osób fizycznych (konto indywidualne):
   a) imię i nazwisko,
   b) dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e- mail,
   c) adres dostawy.
  2. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (konto firmowe):
   a) nazwa firmy,
   b) osoba kontaktowa,
   c) dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e- mail,
   d) dane do faktury, w tym adres siedziby i NIP,
   e) adres dostawy.
 7. Sprzedawca zapewnia Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), tj. prawa swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej.
 8. Utworzone na czas nieokreślony, po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, konto użytkownika na pisemny wniosek zarejestrowanego Klienta może zostać w każdej chwili usunięte.
§ 4 Obowiązki Użytkownika
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Umieszczanie przez Klienta na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje, lub prawa osób trzecich jest zakazane.
 3. Wypełniając Formularze Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzach.
 4. Zarejestrowany Klient zobowiązany jest do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła.
§ 5 Oferta Sprzedawcy i ceny towarów
 1. Sklep internetowy zamieszcza na swojej stronie internetowej ofertę handlową zawierającą produkty, których właściwości zostaną następnie określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
 2. Zamawiany produkt wykonany jest na specjalne zamówienie Klienta zgodnie z jego zindywidualizowanymi potrzebami (wykonanie na podstawie materiałów do druku) i realizowany zgodnie z określoną przez Klienta specyfikacją, w tym co do treści, materiału i rozmiarów druku, z wyłączeniem produktów przygotowanych w oparciu o projekty graficzne Sprzedawcy, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3. W ramach oferowanych usług Sprzedawca udostępnia na podstronach Sklepu Internetowego gotowe projekty graficzne. Ponadto w drodze odrębnych ustaleń Sprzedawca przyjmuje zlecenia na odpłatne wykonanie projektu graficznego zindywidualizowanego pod potrzeby Klienta.
 4. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny produktów na kartach produktu nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 6. Informacje zamieszczone na kartach produktowych, w szczególności opisy, parametry oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
§ 6 Składanie i realizacja zamówienia
 1. Zamówienia mogą składać zarejestrowani Klienci przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Termin realizacji zamówienia zamieszczony jest na karcie produktu i jest liczony w dniach roboczych, w przypadku wyboru:
  1) odbioru za pobraniem lub płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy;
  2) sposobu płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem PayU - od dnia uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach realizacji, za termin realizacji należy uznać najdłuższy termin realizacji z podanych terminów realizacji dla wybranych produktów.
 4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, o którym mowa w §8 ust. 2.
 5. Proces zakupowy rozpoczyna się umieszczeniem produktu w koszyku, następnie należy załączyć materiał do druku i wypełnić Formularz Zamówienia zawierający dane niezbędne do realizacji zamówienia w sposób określony w Regulaminie, tj:
  1) adres dostawy;
  2) forma płatności.
 6. Umieszczenie produktu w koszyku, o którym mowa w ust. 5 powyżej następuje poprzez wyszukanie interesującego produktu z oferty Sprzedawcy i wejście w jego kartę produktu, a następnie wybór paramentów (m.in. format, papier, zadruk, uszlachetnianie, nakład, projekt) i zatwierdzenie decyzji o wyborze poprzez opcję „Zamów i zapłać” albo „Dodaj do koszyka i kontynuuj”.
 7. O całkowitym koszcie zamówienia Klient poinformowany jest w trakcie składania zamówienia.
 8. W trakcie składania zamówienia aż do momentu wyboru opcji „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość zmiany wybranego produktu, modyfikacji lub zmiany załączonego materiału do druku oraz modyfikacji danych osobowych.
 9. Złożenie zamówienia i akceptacja całkowitego kosztu zamówienia następuje poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”.
 10. Osoba fizyczna reprezentująca Klienta składając zamówienie w jego imieniu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania niniejszej osoby trzeciej.
 11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Otrzymanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienie do realizacji od Sprzedawcy, tj wiadomości pt. „Zamówienia gotowe do druku”, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
§ 7 Materiały do druku
 1. Sposób przygotowania materiałów do druku oraz minimalne wymagania, jakie muszą spełniać znajdują się na stronie internetowej: http://urdruk.pl/jak_przygotowac_projekt
 2. Klient zobowiązany jest dochować należytej staranności podczas przygotowywania materiałów do druku.
 3. Materiały do druku załącza się do wybranych produktów znajdujących się w koszyku.
 4. Sprzedawca weryfikuje poprawność załączonych materiałów do druku (testy Preflight). Wszelkie nieprawidłowości i błędy oznaczone są za pośrednictwem komunikatów w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.
 5. W przypadku pojawienia się komunikatów błędu, o których mowa w ust. 4 powyżej zalecana jest próba naprawienia błędów poprzez narzędzia udostępniane przez Sprzedawcę lub w razie wątpliwości kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Klientowi przysługuje prawo akceptacji materiałów do druku zawierających błędy stwierdzone przez Sprzedawcę w trakcie testów Preflight.
 7. Zamówienia zrealizowane pomimo zastrzeżeń Sprzedawcy, o których mowa w ust. 4 i zaakceptowane przez Klienta nie podlegają reklamacji z tytułu gwarancji w zakresie tych zastrzeżeń.
 8. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie lub licencje do użycia przesłanych do Sprzedawcy materiałów do druku.
§ 8 Formy płatności i dostawa
 1. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca dopuszcza również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przypadku wysyłki zamówienia kurierem czas dostawy może wynosić maksymalnie 48h dni roboczych.
 3. Cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://urdruk.pl/rodzaje_dostaw
 4. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:
  1) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  2) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  3) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr. 44 1140 2004 0000 3902 3677 7488
  4) płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.
 5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zaleca się podawanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 Reklamacje

 1. Gwarancja Sprzedawcy obejmuje wyłącznie wady sprzedanego produktu, które powstały z przyczyn tkwiących w tym produkcie, przed jego wydaniem Klientowi, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w § 7 ust. 7 Regulaminu.
 2. Gwarancja na produkty wynosi 7 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania produktu od Sprzedawcy.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw zagwarantowanych ustawowo, lub w oparciu o Regulamin zalecamy kierować do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://urdruk.pl/formularz-kontaktowy lub drogą elektroniczną na adres urdruk@urdruk.pl.
 4. Reklamacje transportowe zalecamy zgłaszać w ciągu 48h liczonych od momentu otrzymania przesyłki z zamówieniem od Sprzedawcy.
 5. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko Zgłaszającego, firma (nazwa);
  2) adres e-mail;
  3) szczegółowe wskazanie przedmiotu reklamacji;
  4) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5) określenie zakresu żądania;
  6) numer zamówienia.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni liczonych od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 10 Odstąpienie od umowy zawartej z Konsumentem
 1. Konsument ma prawo zrezygnować z produktu kupionego w Sklepie Internetowym (odstąpienie od Umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania produktu od Sprzedawcy składając stosowne oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 2. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: http://urdruk.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf
 3. W przypadku przekroczenia zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym produktem Konsument może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości produktu. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu powstałe w wyniku sprawdzenia produktu w sposób prawidłowy, tj. niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.
 4. Koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Konsumencie.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać zwracany produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane w związku z zamówieniem produktów płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) nie później niż
  w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej do czasu otrzymania zwracanego produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia odesłania zwracanego produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.) prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy bez podania przyczyny nie obowiązuje w przypadku Umów, których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), przepisu ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://urdruk.pl/regulamin i w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od 1.05.2020
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  1) zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu lub
  2) zmian z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. zmiany profilu działalności, formy prawnej czy nazwy przedsiębiorcy oraz wprowadzenie nowej usługi.
 6. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony na minimum 14 dni przed jego opublikowaniem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 7. W przypadku braku zgody na zmienione postanowienia Regulaminu, Klient może żądać w formie pisemnej usunięcia jego konta ze Sklepu internetowego.
 8. Wszystkie produkty, grafiki, zdjęcia i treści prezentowane na stronie www.urdruk.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich. Wykorzystywanie ww. utworów bez zgody Sprzedawcy, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, jest naruszeniem prawa autorskiego.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Wszelkie spory z Konsumentami będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 11. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozstrzygania sporów z konsumentem zawarte są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  2) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  3) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  4) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.