Reklamacje

Warunki zgłoszenia reklamacji:

  1. Zgłaszając reklamację klient powinien zawsze podać numer zamówienia, które chce zareklamować,
  2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności z Umową oraz zakres żądania reklamacyjnego,
  3. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie,
  4. Reklamację można złożyć w terminie 7 dni, od dnia w którym Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę lub miała zostać wykonana. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w punktach 1) i 2) powyżej,
  5. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dacie jej skutecznego złożenia przez Klienta,
  6. Wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca przedstawi Klientowi pisemnie wraz z uzasadnieniem przez e-mail,
  7. Sprzedawca ocenia zasadność reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek, a gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć, filmów lub odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ich przesłania zostanie zwrócony Klientowi.

Kolory wydrukowanego produktu są inne niż były na monitorze, czy może to być podstawą reklamacji?
Nie. Różnica kolorów na monitorze i na wydruku nie jest podstawą do reklamacji.